جدول امتیازات

مجموع امتیاز هفته هشتم امتیاز هفته هفتم امتیاز هفته ششم امتیاز هفته پنجم امتیاز هفته چهارم امتیاز هفته سوم امتیاز هفته دوم امتیاز هفته اول نام و نام خانوداگی
12.5 12.5 اباذر نبی زاده
10 7.5 2.5 ابراهيم طباطبايي پور
10 10 ابراهیم ابراهیم پور
35 10 12.5 12.5 ابراهیم رمضان نژاد
37.5 12.5 12.5 12.5 ابراهیم صادقی
2.5 2.5 ابوالفضل ارائي
47.5 2.5 12.5 7.5 12.5 12.5 ابوالفضل ایرانی خواه
47.5 10 12.5 12.5 12.5 ابوالفضل صفرعلیزاده
37.5 12.5 12.5 12.5 ابوبکر نشاطی خرم
10 10 اثمر امیراصلان زاده
37.5 12.5 12.5 12.5 احد قضاوی
2.5 2.5 احسان ایهمانیان
30 5 10 2.5 12.5 احسان رحمانیان
2.5 2.5 احسان قاسم زاده
50 2.5 10 7.5 7.5 10 12.5 احسان مرادی
35 10 12.5 12.5 احسانه کریم جانی
67.5 10 10 12.5 10 12.5 12.5 احمد جعفری جاوید
12.5 12.5 احمد دلایی میلان
32.5 5 5 7.5 5 10 احمد سارانی
5 5 احمد صفری
10 10 احمد عباسی
7.5 7.5 احمد قنبریان
25 5 7.5 12.5 احمد مدنی
30 2.5 5 2.5 7.5 12.5 احمد مهدیان
25 12.5 12.5 احمد نقوی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 احمدعلی معصومی مقدم
7.5 7.5 احیا زری دوست
12.5 12.5 اردشیر اسدی
12.5 12.5 ارسلان امیری
47.5 12.5 12.5 10 12.5 ارغوان تجلی
22.5 10 12.5 اسد ستایش
57.5 5 7.5 2.5 10 7.5 12.5 12.5 اسداله اسلام نژاد
10 10 اسرافيل محبوبى
10 10 اسرین معروفی
42.5 12.5 12.5 7.5 2.5 7.5 اسلم حسن زهی
32.5 7.5 12.5 12.5 اسما احمدی نژاد
75 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 اسما نارویی
2.5 2.5 اسماعیل اطلابی
7.5 2.5 5 اسماعیل صدری
10 10 اسماعیل نمکی
25 12.5 12.5 اسیه دژکام
10 10 اسیه هندیجانی
12.5 12.5 اشرف السادات داورزنی
12.5 12.5 اشرف السادات میرمعزی
25 12.5 12.5 اشرف جدی پور کشکی
7.5 7.5 اشرف خيري
25 2.5 5 5 5 7.5 اصغر شاکری
42.5 10 12.5 10 10 اصغر مهدوی
10 10 اصغره علیزاده
10 10 اصلی قاسم زاده
12.5 12.5 اطلس چعباویزاده
5 5 0 اعظم السادات شرافت مولا
20 12.5 7.5 اعظم جوادی اسکویی
10 10 اعظم حسنی نیا
12.5 12.5 اعظم رحیمی
17.5 12.5 5 اعظم رضوی نسب
7.5 7.5 اعظم شهامت
12.5 12.5 اعظم شهربویه
2.5 2.5 اعظم عاطف فخر
40 5 5 7.5 12.5 10 اعظم عالی نصب
40 10 10 7.5 12.5 اعظم قدیمی رضایی
12.5 12.5 اعظم قهساره اردستانی
10 10 اعظم محسن زاده
10 10 اعظم مهدی زاده
25 12.5 12.5 اعظم هاشمی
2.5 2.5 اعظمالسادات شرافت مولا
100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 افرند رحمانی
15 7.5 7.5 افروز آهین
22.5 10 12.5 افروز زردشتی
65 12.5 10 12.5 10 10 10 افسانه اصلانی محله
47.5 12.5 12.5 12.5 10 افسانه امینی
7.5 7.5 افسانه آخوندزاده
12.5 12.5 افسانه رسول اهری
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 افسانه سیدابراهیمی
72.5 12.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 افسانه شرفی
10 10 افسانه صاحب الزمانی
32.5 12.5 12.5 7.5 افسانه فدایی
25 12.5 12.5 افسانه مخلق ثانی
25 12.5 12.5 افسانه ملازاده
10 10 افسانه میرشکاری
12.5 12.5 افسانه نجفی
7.5 7.5 افسون قلی نژاد
17.5 7.5 10 افشین رضائی فر
40 2.5 5 5 2.5 12.5 12.5 افشین شیرکانی
25 5 2.5 5 5 7.5 اقبال بولیده
50 12.5 12.5 12.5 12.5 اقدس فتحی سولا
20 10 10 اكرم محمدي
20 7.5 10 2.5 اكرم ولي پور
12.5 12.5 اکرم پورشایگان
37.5 12.5 12.5 12.5 اکرم توکلی
37.5 12.5 12.5 12.5 اکرم حنیفه زاده
22.5 12.5 10 اکرم حیدری رهبان
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 اکرم طاهری
25 12.5 12.5 اکرم معتمدی
72.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 المیرا خلخالی
57.5 12.5 12.5 10 10 12.5 المیرا ناصری
12.5 12.5 الناز شکوری اصل
47.5 12.5 12.5 12.5 10 الناز صدف زاده
35 12.5 10 12.5 الناز نیکنام
12.5 12.5 الهام لطف الهی
47.5 12.5 12.5 12.5 10 الهام ابراهیم پور
2.5 2.5 الهام احمدي
42.5 2.5 7.5 5 10 7.5 10 الهام اکبرزاده
37.5 12.5 12.5 12.5 الهام آریا
15 7.5 7.5 الهام بادینی
12.5 12.5 الهام بیگی
12.5 12.5 الهام دستور
5 5 الهام رستگار
37.5 5 5 7.5 12.5 7.5 الهام سارانی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 الهام شاکر
32.5 12.5 12.5 7.5 الهام شفیقی
30 7.5 7.5 5 10 الهام صفایی
2.5 2.5 الهام عباسي
5 5 الهام فداکار
30 12.5 7.5 10 الهام لطف الهی
7.5 7.5 الهام محمودي
37.5 12.5 12.5 12.5 الهام مهریان
70 10 12.5 5 12.5 10 7.5 12.5 الهام موسوی نسب
12.5 12.5 الهام موقر
5 5 الهام نصیری
5 5 الهام یاراحمدی
25 12.5 12.5 الهامه وطن خواه
25 12.5 12.5 الهه براتی
20 10 10 الهه بهادر
12.5 12.5 الهه ترابی
12.5 12.5 الهه حاتمی
12.5 12.5 الهه راستکار
7.5 7.5 الهه سنچولی
25 12.5 12.5 الهه عباسی
22.5 12.5 10 الهه گمرکچیان
50 12.5 12.5 12.5 12.5 الهه موحدی مقدم
12.5 12.5 الهه موحدی نیا
35 12.5 12.5 10 الهه نوروزی
12.5 12.5 الينا ميركازهي
25 12.5 12.5 ام البنی رحیمی
22.5 12.5 2.5 7.5 ام البنین اکبری
37.5 12.5 12.5 12.5 ام البنین نامنی
12.5 12.5 امانج رحماني
5 5 امنه احمدیاری
22.5 2.5 7.5 5 7.5 امنه اسپرغم
12.5 12.5 امنه مشمول
22.5 2.5 7.5 5 7.5 امير اسكندري
2.5 2.5 امير بهمني
45 10 12.5 10 12.5 امير قاضي حسيني
10 10 اميرعباس مقدم
37.5 12.5 12.5 12.5 اميرهمايون زندوكيلي
35 12.5 12.5 10 امين كيخا
20 10 7.5 2.5 امين نصراله زاده
17.5 10 7.5 امید صفری
25 12.5 12.5 امید محمدزاده
57.5 12.5 12.5 12.5 7.5 12.5 امیر ابراهیم صفرزاده
12.5 12.5 امیر اسکندری
22.5 12.5 10 امیر صفا
17.5 12.5 5 امیر قاضی حسینی
87.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 10 7.5 10 امیر کفائی
10 10 امیر کوچک
80 10 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 امیر مسعود رجب پور
30 2.5 5 5 10 7.5 امیر میرجلیلی
12.5 12.5 امیرحسین امیرفتحی گرجان
25 12.5 12.5 امیرعباس شریف
12.5 12.5 امیرعباس مقدم
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 امیرمسعود برقعی
20 7.5 7.5 5 امین دادرس
85 10 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 انور نجفی اذر
12.5 12.5 انیتا سلیمان یمقدم
7.5 7.5 انیتا مقدم
12.5 12.5 اوین احمدی
52.5 12.5 12.5 7.5 7.5 12.5 اوین غفاری
5 5 ايراهيم طباطبايي پور
12.5 12.5 ایدین دانشگر
37.5 12.5 12.5 12.5 ایرج شهرامیان
70 12.5 10 12.5 10 12.5 12.5 ایرج صالح محمدزاده
85 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 ایل ناز نیکنام
37.5 12.5 12.5 12.5 ایلناز وطن خواه
2.5 2.5 ایمان سهروردی
12.5 12.5 آتنا صفری
12.5 12.5 آذر خانی
10 10 آذر میرزائی
10 10 آذين كردي
45 12.5 12.5 12.5 7.5 آذین ترابی کرمانی
22.5 12.5 10 آذین حمزه لو
50 7.5 5 7.5 12.5 7.5 10 آرام چای ساز
12.5 12.5 آرزو محمودی
60 12.5 12.5 12.5 12.5 10 آرزو استواری
55 10 12.5 10 12.5 10 آرزو پورمحمد
7.5 7.5 آرزو دولي مقدم
25 12.5 12.5 آرزو زرد
17.5 7.5 10 آرزو سلیمانی مقدم
55 12.5 12.5 12.5 10 7.5 آرزو کاوسى
67.5 12.5 12.5 7.5 10 12.5 12.5 آرش بردبار
7.5 7.5 آرش بهپو
10 10 آرش خوش قلب
85 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 آرش خیابانی
12.5 12.5 آرمان علیزاده
30 10 10 10 آروشا تبریزی
12.5 12.5 آریادخت محمدعلیپور
57.5 5 7.5 7.5 7.5 7.5 12.5 10 آزاده خداپرست
12.5 12.5 آزاده درفشی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 آزاده رنجبر
37.5 12.5 12.5 12.5 آزاده زاوه زاد
80 12.5 12.5 7.5 12.5 12.5 12.5 10 آزاده قره زاده شیرازی
12.5 12.5 آزاده لاجوردی
67.5 7.5 12.5 10 12.5 12.5 12.5 آزیتا امانتکار
27.5 5 7.5 7.5 7.5 آزیتا پورحیدر
12.5 12.5 آزیتا ترکپور
62.5 10 10 7.5 10 12.5 12.5 آزیتا کاکاوند
37.5 12.5 12.5 12.5 آزیتا نادری
25 12.5 12.5 آسیه دژکام
12.5 12.5 آصفه پازوکی
10 10 آمنه اسپرغم
27.5 12.5 7.5 7.5 آمنه کیقبادی
12.5 12.5 آمنه مشمول
37.5 12.5 12.5 12.5 آناهیتا ابراهیمی
12.5 12.5 آنیتا سلیمانی
12.5 12.5 آنیتا نظربیگی
25 12.5 12.5 آیت ابراهیمی دستجرد
12.5 12.5 آیدا زیرک
37.5 5 10 12.5 10 آیلار دروگر
12.5 12.5 بابک ابراهیمی
45 10 12.5 10 12.5 بابک اهرچی فرشی
10 10 بابک رفیع زاده
22.5 12.5 10 بابک شمس اللهی
7.5 7.5 بابک عبدی نیا
25 12.5 12.5 بابک قماش پسند
12.5 12.5 بابک مکبر
85 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 12.5 بابک نصیری
7.5 7.5 باجزایی
12.5 12.5 بانو جدی
5 5 ببمارستان پيوند هنديجاني
7.5 7.5 بتول اسلامی
37.5 12.5 12.5 12.5 بتول حسن زاده
7.5 7.5 بتول محمد هاشمی
55 10 10 10 12.5 12.5 بدرى احمدى
10 10 برنده
10 7.5 2.5 بسنده قاسمي
12.5 12.5 بفرین خسروی
7.5 7.5 بهار بیرمی
5 5 بهارک محمدزاده
47.5 12.5 12.5 12.5 10 بهارک مداحی
72.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 بهاره درخشی
12.5 5 7.5 0 بهاره صادقيان
12.5 12.5 بهاره عبدویی
12.5 12.5 بهاره میرکاظمی
22.5 12.5 10 بهاره همتی
12.5 12.5 بهاره یحیایی
17.5 10 7.5 بهجت تقی مصلح
7.5 7.5 بهجت خواجه
25 12.5 12.5 بهجت رييسي
47.5 2.5 10 7.5 10 7.5 10 بهجت منشیان
55 5 10 5 12.5 10 12.5 بهرام ابراری
47.5 2.5 7.5 5 7.5 12.5 12.5 بهرام افصح وکیلی
20 7.5 12.5 بهرام بشردوست
57.5 12.5 12.5 7.5 12.5 12.5 بهروز سلطانی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 بهروز کیوانی
12.5 12.5 بهزاد برکتین
12.5 12.5 بهزاد علی یارب از
72.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 بهزاد علی یاری
12.5 2.5 10 بهزاد كهن
27.5 7.5 7.5 12.5 بهناز خدایار
72.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 بهنام اصغری
12.5 12.5 بهنام حقوردیزاده
12.5 12.5 بهیه حنیف پور
32.5 12.5 10 10 بولود سلیمانی
5 5 بيمارستان بعثت شيراز محمدي
10 2.5 7.5 بيمارستان بعثت علي پور
7.5 7.5 بيمارستان بعثت كارگر
10 10 بيمارستان پيوند هندي جاني
2.5 2.5 بيمارستان داراب افسرده
2.5 2.5 بيمارستان داراب بلدي
5 5 بيمارستان داراب توكلي
2.5 2.5 بيمارستان داراب حسن زاده
2.5 2.5 بيمارستان داراب دميا
2.5 2.5 بيمارستان داراب قدرتي
2.5 2.5 بيمارستان داراب كريمي پور
5 5 بيمارستان سلمان فارسي هاشم پيكر
7.5 7.5 بيمارستان فاطمه الزهرا كوار ايماني
5 5 بيمارستان فاطمه زهرا كوار عبدالاهي
7.5 7.5 بيمارستان فيروزاباد عظيمي
7.5 7.5 بيمارستان قائم شجاعيان
2.5 2.5 بيمارستان قائم شفيعي
2.5 2.5 بيمارستان كوار عبدالاهي
12.5 2.5 10 بيمارستان كوثر رزم جويي
7.5 2.5 5 بيمارستان كوثر كشاورز
2.5 2.5 بيمارستان مسلمين واقد
7.5 7.5 بيمارستان نسلمين اميني
35 12.5 12.5 10 بیان پولادرک
25 12.5 12.5 بیان غفوری
47.5 12.5 12.5 12.5 10 بیتا یادگاری
17.5 7.5 10 پارینه حیدریان
10 10 پپیمان آذین فر
50 12.5 12.5 12.5 12.5 پردیس میرزایی
12.5 12.5 پردیس نیک منش
10 10 پرستو جلیلی
55 10 12.5 12.5 7.5 12.5 پرشنگ امین زاده بوکانی
25 12.5 12.5 پرند نیکروش
12.5 12.5 پرنم مدنی
52.5 12.5 12.5 12.5 7.5 7.5 پرنیان قادری
25 12.5 12.5 پروا عبدالهی
45 12.5 7.5 12.5 12.5 پروانه اسدزاده
67.5 12.5 12.5 5 12.5 12.5 12.5 پروانه شادارا
82.5 10 12.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 پروانه شیرخوانی
32.5 12.5 7.5 12.5 پروانه قهرمانزاده
15 2.5 5 0 7.5 پروانه مهدي پور
15 5 5 5 پروانه نيك كار
12.5 12.5 پروين ايمانپور
42.5 10 10 12.5 10 پرویز شاه نظرى
40 12.5 12.5 7.5 7.5 پروین پیسودە
25 12.5 12.5 پروین فرج پور
75 12.5 7.5 10 10 12.5 10 12.5 پریا عباسیان
70 12.5 12.5 7.5 12.5 12.5 12.5 پریزاد احمدی
37.5 12.5 12.5 12.5 پریسا اسدی
32.5 12.5 12.5 7.5 پریسا حسامی
70 7.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 پریسا رحمانی
12.5 12.5 پریسا رشتیان
12.5 12.5 پریسا رضایی
12.5 12.5 پریسا محمدپور
32.5 12.5 10 10 پریسا مخلصی
12.5 12.5 پریسا مقدونی
25 12.5 12.5 پریسا ندری
37.5 5 12.5 7.5 12.5 پریسا نظمی
25 12.5 12.5 پریناز امینی بوکانی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 پریناز شاطرپور
17.5 2.5 7.5 7.5 پریناز علیرضایی
12.5 12.5 پریناز علیزاده امامزاده
35 10 12.5 12.5 پگاه عالمی
25 12.5 12.5 پوران سلامی
37.5 12.5 12.5 12.5 پونه شکری
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 پویا استاد رحیمی
12.5 12.5 پویا خسروی
75 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 پیمان امیدواری
7.5 7.5 پیمان نصری
12.5 12.5 تامارا طاهرفرهمند
12.5 12.5 ترانه دهدشتیان
17.5 5 2.5 10 تقی فرهودی
35 10 12.5 12.5 تنی حاتمیان
7.5 7.5 تهمینه ساکی
10 10 تهمینه سخنور
92.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 10 توران رخشانی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 توران شهرکی
12.5 5 7.5 ثريا ياراحمدي
12.5 12.5 ثریا درویشی
12.5 12.5 ثریا فرشباف
12.5 12.5 ثریا مام خسروی آذر
50 12.5 12.5 12.5 12.5 ثریا مرادی
22.5 2.5 5 5 10 ثمين شرفيان
10 10 جعفر امینی
10 10 جعفر جبرائیلی
20 5 5 5 5 جعفر خالد تاج
5 5 جعفر خلفی
40 10 7.5 10 12.5 جعفر سهیلی فر
60 12.5 12.5 12.5 12.5 10 جعفر صادقی منش
55 12.5 12.5 12.5 7.5 10 جلیل امیرزاده
80 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 5 12.5 جلیل نوجوان
7.5 7.5 جمال زهی اسما
35 7.5 12.5 5 10 جمشید نیکدوست
37.5 2.5 5 10 10 10 جمیله تقی زاده
25 12.5 12.5 جواد احمدی
25 12.5 12.5 جواد جوادپور
5 5 جواد خشابی
12.5 5 2.5 5 جواد دانایی فخر
20 10 10 جواد دانائی
50 12.5 12.5 5 12.5 7.5 چنور آقابیگی
5 5 حاجي اباد بلوچ
22.5 2.5 12.5 7.5 حامد کارگر
25 12.5 12.5 حانیه حسن پور
45 10 10 12.5 12.5 حبیبه اسکندری
37.5 12.5 12.5 12.5 حبیبه تهوری
10 10 حبیبه ناصری
60 12.5 12.5 10 12.5 12.5 حبیبه نژاد بیگلری
15 2.5 12.5 حدیثه فیاض
2.5 2.5 حسام الدين صابري
12.5 12.5 حسام سلطانی
10 10 حسن حسنی
10 10 حسن شریعت
5 5 حسن م محمدي
12.5 5 7.5 0 حسن مهتدي
10 7.5 2.5 حسنعلي مير
5 5 حسنيه سنچولي
7.5 7.5 حسنيه ساراني
2.5 2.5 حسين بلوچ
17.5 5 10 2.5 حسين دهداب
45 5 10 7.5 12.5 10 حسين قاسمي
17.5 7.5 10 حسین ارجمندی
7.5 7.5 حسین اسماعیل زاده
60 12.5 10 12.5 12.5 12.5 حسین آخوندی
47.5 12.5 10 12.5 12.5 حسین تولایی
2.5 2.5 حسین خسروی
17.5 2.5 10 5 حسین خواجه میرزایی
32.5 10 10 12.5 حسین دلیلی
10 10 حسین سلیمان زاده
20 2.5 7.5 10 حسین شیردل
60 10 12.5 12.5 12.5 12.5 حسین شیری
37.5 2.5 2.5 10 10 12.5 حسین صراحی
25 12.5 12.5 حسین عطایی
25 12.5 12.5 حسین علی مددی
20 10 10 حسین عنایت
12.5 12.5 حسین فیروزی
50 10 10 7.5 10 12.5 حسین معینی
20 12.5 7.5 حسین نوروزی
25 12.5 12.5 حسین یوسفی منش
12.5 12.5 حکیمه الهقلی زاده
12.5 12.5 حکیمه زیدابادی
12.5 12.5 حلما مهتدی فر
50 5 2.5 10 10 12.5 10 حمزه رشید
60 12.5 12.5 10 12.5 12.5 حميد رضا بختياری
5 5 حميد رضا مصلايي
12.5 2.5 10 حميد رضا معظم
17.5 5 7.5 5 حميده اسدي
12.5 2.5 7.5 2.5 حميده خندستان
12.5 12.5 حميده شهنايي
10 10 حمید پورصیرفی
22.5 10 12.5 0 حمید دانشمند
35 12.5 12.5 10 حمید دانشور
50 12.5 12.5 12.5 12.5 حمید رضوانیان
12.5 12.5 حمید شیری
25 5 2.5 7.5 10 حمید عربی
82.5 10 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 حمیدرضا صبور
12.5 12.5 حمیده تبریزی شایسته
7.5 7.5 حمیده جنت
22.5 12.5 10 حمیده رضایی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 حمیده شهنایی
40 10 10 10 10 حمیده علیزاده
25 12.5 12.5 حمیده مددی
12.5 12.5 حمیده مطلب زاده
25 12.5 12.5 حمیده نیک زاد
12.5 12.5 حمیرا قربتلو
12.5 12.5 حنا ارغوانی
12.5 12.5 حنانه توصیفی
22.5 10 12.5 حوریه درخشان
15 5 2.5 7.5 حیات الله پراچه
20 10 10 حیدر براهویی
10 10 خ سجادیان
12.5 12.5 خ میرکازهی
12.5 12.5 خاطره مهدوی
10 10 خانم ابراهیمیان
7.5 7.5 خانم الماسي
5 5 خانم بصيري
5 5 خانم دادگر
2.5 2.5 خانم سهام پور
15 5 10 خانم علی پور
10 10 خانم کدخدا
12.5 12.5 خانم نیک کار
7.5 7.5 خديجه ظريفي
50 12.5 12.5 12.5 12.5 خديجه قدوسي نيا
12.5 12.5 خدیجه حاجی زاده
12.5 12.5 خدیجه غیوری
10 10 خدیجه قاسمی
10 10 خدیجه قدسی
10 7.5 2.5 خرم كارگر
12.5 12.5 خزاعی خزاعی
7.5 7.5 خسين صراحي
25 12.5 12.5 داریوش ظهوری
20 12.5 7.5 داود پورحسین
10 10 داود پورحسن
12.5 12.5 داود خیرخواه
12.5 12.5 داود عابدی
60 12.5 10 12.5 12.5 12.5 داود مطهری زاد
60 2.5 10 7.5 7.5 10 12.5 10 داوود الماسی
25 12.5 12.5 دژکام
5 5 دكتر پهلوساي
5 5 دكتر نظري
32.5 7.5 12.5 12.5 دکتر غلامعلی فتاحی بیات
25 12.5 12.5 دلشاد غفوری
12.5 12.5 دلنیا منافی
5 5 دهرا قائدي
75 10 12.5 10 12.5 12.5 5 12.5 دیبا آیتی
2.5 2.5 ذاكر حسين نقوي
25 12.5 12.5 راحله جانانی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 راحله حسین زاده اطمینان
22.5 12.5 10 راحله درفشی
12.5 12.5 راحله رحیمی
40 10 7.5 10 12.5 راحله نبوی زاده
12.5 12.5 راحله نوین
10 5 5 راضيه محمدي
22.5 12.5 10 راضیه ترابی چافجیری
20 5 10 5 راضیه جمارانی
12.5 12.5 راضیه شعبانی
12.5 12.5 راضیه شیری مشعوف
47.5 10 12.5 12.5 12.5 راضیه صدری
12.5 12.5 راضیه محتشمی گلیان
12.5 12.5 راضیه محسنی بدل آبادی
10 10 راضیه مشایخی
15 5 7.5 2.5 رافت نوعي اقدم
37.5 12.5 12.5 12.5 رامش انتظار
5 5 رامين عيدي نژاد
22.5 5 10 7.5 رامين مصلايي
12.5 12.5 رامين هراتي
7.5 7.5 رامین امام زادگان
55 12.5 12.5 12.5 12.5 5 رامین امینی
25 12.5 12.5 رامین زارع قلی نژاد
37.5 12.5 12.5 12.5 رامین علاسوند
25 12.5 12.5 رامین عیدی نژاد
12.5 12.5 رائد نوحه خوان
12.5 12.5 رباب صفاجو جهانخانملو
37.5 12.5 12.5 12.5 رباب سیدی
12.5 12.5 رباب قنادی
67.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 5 ربابه ارحمی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 ربابه پاکدامن
10 5 5 رحمان اسوده
12.5 12.5 رحمان جهانگیری
22.5 10 12.5 رحمت الله کرمی
12.5 12.5 رحمت یحیی پور
12.5 12.5 رحمن جهانگیری
22.5 12.5 10 رحیمه وطن خواه حقیقى
32.5 12.5 7.5 12.5 رخساره مهرسازها
37.5 12.5 12.5 12.5 رزا حق جو
72.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 رزیتا طهرانیان
50 12.5 12.5 12.5 12.5 رسول رهبر
10 2.5 7.5 0 رسول غيبي
92.5 10 12.5 12.5 10 12.5 12.5 12.5 10 رسول فردی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 رسول کارگر
47.5 10 12.5 12.5 12.5 رضا اکبری
12.5 12.5 رضا اورنگ پور
45 10 10 5 10 10 رضا جلیلی
70 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 7.5 رضا جهان سپاس
55 5 2.5 7.5 10 10 10 10 رضا دستغیب پارسا
25 12.5 12.5 رضا دستمالچی
22.5 10 12.5 رضا رضایی طاهری
50 12.5 12.5 12.5 12.5 رضا رنجبری
12.5 12.5 رضا شریفی
37.5 12.5 12.5 12.5 رضا قرائى
55 12.5 12.5 12.5 5 12.5 رعنا نوری
12.5 12.5 رعنا یارنظری
72.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 رعنا یاوری
47.5 12.5 10 12.5 12.5 رفعت معتمدى
15 7.5 7.5 0 رقيه ستوده
2.5 2.5 رقيه نجفي پرتو
12.5 12.5 رقیه بشری
12.5 12.5 رقیه خلیل زاده
12.5 12.5 رقیه فضلی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 رقیه بالازاده
10 5 5 رقیه پردل
5 5 رقیه پورهادی
7.5 7.5 رقیه جمالزهی
52.5 12.5 12.5 7.5 7.5 12.5 رقیه جوادی
25 12.5 12.5 رقیه خلیلی
37.5 12.5 12.5 12.5 رقیه سبزی
12.5 12.5 رقیه علیپور
25 12.5 12.5 رقیه فضلی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 رقیه گشاده رو
60 12.5 10 12.5 12.5 12.5 رقیه مسلم
7.5 7.5 رقیه واقفی
7.5 7.5 رکسانا معینی
30 5 7.5 7.5 10 رها چیدان
10 5 5 روح الاه عادليان
37.5 12.5 12.5 12.5 روح انگیز ساری سرخابی
12.5 12.5 روشنک قاسمی
37.5 12.5 12.5 12.5 روناک حمه مولان
7.5 7.5 رويا بلوچ
30 5 7.5 10 7.5 رويا نجفي
10 10 رویا امینی
22.5 12.5 10 رویا بشارتی
35 12.5 12.5 10 رویا رحیمی
7.5 7.5 رویا رضایت
22.5 10 10 2.5 رویا سلیمانی
12.5 12.5 رویا عبودی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 رویا غدیری
12.5 12.5 رویا فردعسکری
20 12.5 7.5 رویا نقی زاده
12.5 12.5 رویین تن شهریاری
37.5 12.5 12.5 12.5 روئین مجتبوی
25 12.5 12.5 ریتا فتحی
37.5 12.5 12.5 12.5 ریحانه احمدی
12.5 12.5 ریحانه اسماعیلی
47.5 12.5 12.5 10 12.5 ریحانه بخشی
25 12.5 12.5 ریحانه برکتین
12.5 12.5 ریحانه عابدین زاده ناصری
12.5 12.5 ریما سلمانپور
22.5 2.5 5 7.5 7.5 زارع مهذبیه
82.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 10 زبیده امینی
80 12.5 10 10 12.5 10 12.5 12.5 زبیده سعدا
20 7.5 12.5 زراعتی
12.5 12.5 زکیه سلیمی راد
5 5 زکیه مجیدی
32.5 10 10 12.5 زلیخا موردکی
70 12.5 12.5 10 12.5 10 12.5 زمانه احمدپناه
12.5 12.5 زهرا بالایی
12.5 12.5 زهرا جودي
25 12.5 12.5 زهرا خاکزاد
12.5 12.5 زهرا رحیم پور
12.5 12.5 زهرا رضازاده
12.5 12.5 زهرا زابلی
12.5 12.5 زهرا عامری
10 10 زهرا غفاریان
7.5 7.5 زهرا فراهانی اصل
25 12.5 12.5 زهرا قنبری
12.5 12.5 زهرا قهاری
5 5 زهرا محمدی
22.5 12.5 10 زهرا احمدی
12.5 5 5 2.5 زهرا ازاد اور
7.5 7.5 زهرا اسكندري
50 12.5 12.5 7.5 7.5 10 زهرا الوندی
2.5 2.5 زهرا بابایی
25 12.5 12.5 زهرا باقری
27.5 2.5 2.5 5 7.5 10 زهرا بصیری فر
92.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 5 12.5 12.5 زهرا تقی زاده
37.5 12.5 12.5 12.5 زهرا جهانگیری
52.5 7.5 10 12.5 10 12.5 زهرا جودی
25 12.5 12.5 زهرا حیدری
12.5 12.5 زهرا خاکزاد
12.5 12.5 زهرا خان احمری
37.5 12.5 12.5 12.5 زهرا خلخالی زاده
12.5 12.5 زهرا خوشنود
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 زهرا داعی
2.5 2.5 زهرا دولتی مقدم
85 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 12.5 زهرا دیالمه
7.5 7.5 زهرا راستکار
12.5 12.5 زهرا رحیم پور
7.5 7.5 زهرا رستمی
25 12.5 12.5 زهرا رضازاده
47.5 12.5 12.5 12.5 10 زهرا سعادتی
35 12.5 2.5 2.5 7.5 10 زهرا سلیمانی
7.5 7.5 زهرا سنچولی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 زهرا شفایی
7.5 2.5 5 0 زهرا شمس
92.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 7.5 12.5 10 زهرا شهرکی
25 12.5 12.5 زهرا شهرکی قدیمی
10 10 زهرا شهرکی مقدم
12.5 12.5 زهرا صالحی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 زهرا صبور
12.5 12.5 زهرا عالی پور
42.5 12.5 10 12.5 7.5 زهرا عامری
5 5 زهرا عباسپور
10 10 زهرا علیپور
50 12.5 12.5 12.5 12.5 زهرا غفاریان
7.5 7.5 زهرا غلامي
27.5 7.5 10 10 زهرا فاضلی
27.5 7.5 10 10 زهرا فراهانی اصل
10 7.5 2.5 زهرا فرزاد
22.5 10 12.5 زهرا فکور
12.5 12.5 زهرا قارلقی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 زهرا قاسم زاده
10 10 زهرا قائدي
7.5 7.5 زهرا قدوسی
45 5 10 2.5 7.5 7.5 12.5 زهرا قشقایی
10 10 زهرا قلعه نو
10 10 زهرا قنبری
7.5 7.5 زهرا قهاری
12.5 2.5 10 زهرا كاظم ابادي
12.5 12.5 زهرا كفاش
37.5 7.5 7.5 10 12.5 زهرا کهن
52.5 12.5 12.5 12.5 7.5 7.5 زهرا گرمیانی
2.5 2.5 زهرا مالدار
12.5 12.5 زهرا محبوبی
50 10 7.5 12.5 7.5 12.5 زهرا محمدی
10 10 زهرا مسعودی زیرآسف
12.5 12.5 زهرا مهدلو
52.5 10 12.5 7.5 10 12.5 زهرا نواب نیا
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 زهرا واعظی
37.5 12.5 12.5 12.5 زهرا وکیل ازاد
10 10 زهره کریمی
5 2.5 2.5 زهره ابراهيميان
50 12.5 12.5 12.5 12.5 زهره السادات مرقاتی خوئی
12.5 12.5 زهره بختیاری
7.5 7.5 زهره پناهی
7.5 7.5 زهره ترک پور
12.5 12.5 زهره تقی زاده
10 2.5 7.5 زهره عظیمی
35 2.5 7.5 5 10 10 زهره کرمی زاده
20 2.5 5 2.5 10 زهره کشاورز
12.5 12.5 زهره مجاور
12.5 12.5 زهره ملکی
45 12.5 2.5 12.5 12.5 5 زهره نصیری
15 7.5 7.5 زهره نقوی
2.5 2.5 زهره يعقوبي
25 12.5 12.5 زهیر ذاکری
25 5 5 5 10 زوليخا موردكي
5 5 زيبا گرگينه
30 10 7.5 12.5 زیبا زرگرزاده
25 12.5 12.5 زیبا مکاری
57.5 10 12.5 12.5 12.5 10 زینب باقری
12.5 12.5 زینب چرکززاده
10 10 زینب سرقینی
47.5 12.5 12.5 10 12.5 زینب سیفلو
47.5 12.5 10 12.5 12.5 زینب قهرمانی فرد
12.5 12.5 زینب محمودزاده
12.5 12.5 زینب ملکی قراقیه
12.5 12.5 زینب مهدی زاده
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 زینب موسی الرضایی
7.5 7.5 زینب نظام ابادی
7.5 7.5 زینب نظری
12.5 12.5 زینت السادات کشاورز
25 12.5 12.5 ژاله تسوجیان
50 12.5 12.5 12.5 12.5 ژاله حسين زاده
50 12.5 12.5 12.5 12.5 ژيلا چه كناري
12.5 12.5 ژیلا محمدی
85 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 ژیلا خوان تاراج
2.5 2.5 ژیلا سالاری
57.5 12.5 12.5 12.5 7.5 12.5 ژیلا کریمی
12.5 12.5 ژیلا محمدی
25 12.5 12.5 ژیلا نبردی
12.5 12.5 س علی ابادی
7.5 7.5 س فرجاد نیا
12.5 12.5 س کفاش
12.5 12.5 ساحل بابا احمدی
12.5 12.5 سارا آذری
12.5 12.5 سارا رحمانزاده
85 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 سارا بزی
12.5 12.5 سارا بهجت آذری
12.5 12.5 سارا حکمت جو
40 12.5 12.5 10 5 سارا رستمی
5 5 سارا سلحشور
37.5 12.5 12.5 12.5 سارا صالحی
12.5 12.5 سارا عزتی
12.5 12.5 سارا کرمی
12.5 12.5 سارا گلعلی پور
10 10 سارا محمدزاده
20 10 10 ساره فرشادفر
27.5 7.5 10 10 ساسان اسد پور
37.5 12.5 12.5 12.5 ساسان حجازی
40 2.5 7.5 2.5 5 10 12.5 ساسان شیخی
37.5 12.5 12.5 12.5 سامرند عزيزپور
2.5 2.5 ساناز منوچهري
25 12.5 12.5 سپیده شاهی
7.5 7.5 ستار میرزایی
12.5 12.5 ستاره احمدی
12.5 12.5 سجاد نوتاش آبی بگلو
12.5 12.5 سجاده میرزازاده
7.5 7.5 سحر معصومی مقدم
50 12.5 12.5 12.5 12.5 سحر توگلی
5 2.5 2.5 سحر جهانتیغی
12.5 12.5 سحر جوادی دیزجی
10 2.5 5 2.5 سحر جوهري
37.5 12.5 12.5 12.5 سحر سراج
12.5 12.5 سحر سعیدی
22.5 10 12.5 سحر شریفی
7.5 7.5 سحر صفاپور
25 12.5 12.5 سحر صفرزاده
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 سحر طریقی
12.5 12.5 سحر عابدی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 سحر عباپور
60 12.5 12.5 10 12.5 12.5 سحر عبادیان
25 12.5 12.5 سحر عباسی
7.5 5 2.5 سحر كوه پيما
2.5 2.5 سحر محبي
37.5 12.5 12.5 12.5 سحر معصومی مقدم
100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 سحر نبی لو
12.5 12.5 سحرناز سعادتمندی
12.5 12.5 سرگل بيگ زاده باباميرى
22.5 12.5 10 سروناز روشنی
35 12.5 12.5 10 سروه نوزاد
72.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 سروین پاشاپور
12.5 12.5 سریه گل محمد لو
5 2.5 2.5 سعيد اكبري
12.5 5 7.5 سعيد فتوحي كيا
22.5 12.5 10 سعيده ارين
32.5 2.5 5 10 7.5 7.5 سعيده اكده
12.5 12.5 سعيده يعقوبي
42.5 10 7.5 12.5 12.5 سعید اکبری
37.5 12.5 12.5 12.5 سعید باقرزاده خیاوی
72.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 سعید سیدالحسینی
12.5 12.5 سعید عالی نژاد
50 12.5 12.5 12.5 12.5 سعید عزیزی
25 12.5 12.5 سعید ناصری
12.5 12.5 سعیده ارین
37.5 12.5 12.5 12.5 سعیده حیدرعلی
20 10 10 سعیده فیروزبخت
7.5 7.5 سعیده قنبری
40 12.5 5 7.5 7.5 7.5 سعیده میری
85 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 سعیده یعقوبی
32.5 10 10 12.5 سکینه ابراهیمی
7.5 7.5 سکینه چناریان
12.5 12.5 سکینه شاهی
12.5 12.5 سکینه عبدی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 سکینه کاظمیان
37.5 12.5 12.5 12.5 سکینه مقتدر افشار
37.5 12.5 12.5 12.5 سلطان مددی
25 2.5 10 5 7.5 سلما حمیدیان
12.5 12.5 سلمان حقی
12.5 12.5 سلیمان پوررشید
12.5 12.5 سما دهمرده
37.5 12.5 12.5 12.5 سمانه خدیش
37.5 12.5 12.5 12.5 سمانه داوری
12.5 12.5 سمانه سرگزی
75 10 12.5 5 10 12.5 12.5 12.5 سمانه ضیغمی
7.5 7.5 سمانه كيخا
25 12.5 12.5 سمانه محمدعلیزاده
12.5 5 5 2.5 سمانه ميری
70 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 7.5 سمایه دده خانی
7.5 5 2.5 سميرا همت پور
12.5 2.5 7.5 2.5 سميه رضايي
7.5 7.5 سميه ساروني
12.5 12.5 سميه سرگزي
10 10 سميه صادقي
12.5 2.5 7.5 2.5 سميه عبدالاهي
12.5 12.5 سمیرا احمدی هفتدران
82.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 سمیرا اسفندیاری
12.5 12.5 سمیرا اکبری
12.5 12.5 سمیرا آقایی کماچالی
12.5 12.5 سمیرا باقری
10 10 سمیرا شاهی
12.5 12.5 سمیرا صنایع نادری
10 10 سمیرا محمدزاده
52.5 10 12.5 10 10 10 سمیرا مولائی
5 5 سمیرا همت پور
12.5 12.5 سمیه خلیلی
22.5 10 12.5 سمیه اسدی
7.5 7.5 سمیه پیری
10 10 سمیه جفرسته
50 12.5 12.5 12.5 12.5 سمیه حسین زاده
37.5 12.5 12.5 12.5 سمیه خلقی
12.5 12.5 سمیه خلیلی
12.5 12.5 0 سمیه دادخوانی
22.5 10 12.5 سمیه رضایی
45 12.5 12.5 7.5 12.5 سمیه سرگزی
12.5 12.5 سمیه شیخی
12.5 12.5 سمیه صالحی
25 12.5 12.5 سمیه صالحی
25 12.5 12.5 سمیه صداقت
37.5 12.5 12.5 12.5 سمیه صداقت اغولبیگ
25 12.5 12.5 سمیه عباس منش
12.5 12.5 سمیه عزیزی
7.5 7.5 سمیه علیلو
50 12.5 12.5 12.5 12.5 سمیه فیروزی
55 12.5 7.5 12.5 12.5 10 سمیه قمری
20 7.5 12.5 سمیه کفاش
12.5 12.5 سمیه نانسائی
25 12.5 12.5 سهیل قسمتی
12.5 12.5 سهیلا زارعی
25 12.5 12.5 سهیلا اسداللهی
37.5 12.5 12.5 12.5 سهیلا دهقان
67.5 12.5 7.5 10 12.5 12.5 12.5 سهیلا شکیبا
10 10 سهیلا مهاجری
12.5 12.5 سودابه حقی
7.5 7.5 سودابه دیوسالار
10 10 سودابه شاهی
12.5 12.5 سودابە انصاری
45 12.5 7.5 12.5 12.5 سوده شمس الدینی مقدم
12.5 12.5 سوزان هاشمی
22.5 12.5 10 سوسن آزاد
10 10 سوسن باورصاد
100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 سوسن زمانی
10 10 سوسن فرخی
25 12.5 12.5 سولماز امیری
37.5 2.5 7.5 10 7.5 5 5 سولماز سعادت
12.5 12.5 سولماز عزیزآهاری
42.5 12.5 12.5 10 7.5 سولماز قنبری
50 5 7.5 7.5 5 12.5 12.5 سونا رحمانی
25 12.5 12.5 سونیا خاکی
47.5 12.5 12.5 10 12.5 سيامك پيدايش
25 12.5 12.5 سيده جميله زائرى
15 2.5 5 2.5 5 سيده مريم بني هاشمي
20 2.5 5 5 7.5 سيروس استوار
7.5 7.5 سيما بخشوده
12.5 12.5 سيما خردمند
12.5 12.5 سينا نظري
25 12.5 12.5 سیامک اکبری
42.5 5 10 7.5 7.5 12.5 سیاوش سلوکی
12.5 12.5 سید جمیله عسگری
57.5 12.5 10 10 12.5 12.5 سید جواد میرهدایتی
12.5 12.5 سید حجت نقی نژاد
45 10 12.5 10 12.5 سید حسین تولایی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 سید حمید رضا تقوی
2.5 2.5 سید ذاکر حسین نقوی
12.5 12.5 سید رامین مدنی
5 5 سید رضا قائمی
97.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 سید رضا میرجلیلی
12.5 12.5 سید عباس موسوی
60 12.5 12.5 12.5 12.5 10 سید علی کریمی سرابی
37.5 12.5 12.5 12.5 سید علیرضا موسوی
7.5 7.5 سید علیرضا میر جوادی
12.5 12.5 سید کبری حسینی
25 12.5 12.5 سید وحید رسولی نژاد
12.5 12.5 سیدامیرعباس شریف
75 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 سیدحجت تقی نژاد
70 12.5 12.5 12.5 10 12.5 10 سیدحمیدرضا مرتضوی
25 12.5 12.5 سیدمحمدرضا صحت
12.5 12.5 سیده جمیله زائرى
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 سیده حمیده اسدی
12.5 12.5 سیده سودابه هاشم نژاد
37.5 12.5 12.5 12.5 سیده فاطمه اسدی نژاد
40 12.5 12.5 5 10 سیده فاطمه کاظمی مکری
37.5 12.5 12.5 12.5 سیده فریده هاشمی
25 12.5 12.5 سیده مرضیه بهارلو
10 10 سیده مریم بنی هاشمی
12.5 12.5 سیده مریم میرمحبوب
25 12.5 12.5 سیده مژگان حسینی
25 12.5 12.5 سیده مهتاب قادری
12.5 12.5 سیران سپهرنیا
30 7.5 10 12.5 سیروس استوار
12.5 10 0 2.5 سیما اکبرزاده
12.5 12.5 سیما آزمون
12.5 12.5 سیما حیدرپور
20 12.5 7.5 سیما دهمرده
12.5 12.5 سیما دولتی
60 12.5 12.5 12.5 12.5 10 سیما رضاپور
57.5 12.5 12.5 7.5 12.5 12.5 سیما سوادکوهی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 سیما عزیزی
25 12.5 12.5 سیمین ابراهیمی بوکانی
10 10 سیمین تقی زاده
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 سیمین شریعتی شریفی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 سیمین صادقی بجد
10 10 سیمین مغربی
7.5 7.5 سینا کیانی
72.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 شادان نویدظفر
52.5 12.5 12.5 12.5 7.5 7.5 شادی کرد
12.5 12.5 شادی نوربخش
25 12.5 12.5 شادی وفائی
92.5 12.5 10 10 12.5 12.5 10 12.5 12.5 شاهین عباس پور
12.5 12.5 شبانی شبانی
12.5 12.5 شبنم ابوآصف
25 12.5 12.5 شبنم حیدری
50 12.5 12.5 12.5 12.5 شبنم خدابنده لوی
5 5 شبنم سالارزایی
10 10 شبنم صالحی
12.5 12.5 شبنم طهماسبی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 شبنم محمدپور
25 5 10 10 شریف عبدی
7.5 7.5 شعله شادمانی
7.5 7.5 شقایق محمدی
2.5 2.5 شكوفه قاسمي
97.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 شکوفه احمدی پور
55 10 10 10 12.5 12.5 شلاله گنجی
10 5 5 شمس الله درويش
5 5 شهرام كرمي
50 12.5 12.5 12.5 12.5 شهرزاد قزوینی
25 12.5 12.5 شهرزاد طباطبایی
20 12.5 7.5 شهرزاد علوی
22.5 12.5 10 شهرزاد معالج
7.5 2.5 5 شهرزاد معتمدي
2.5 2.5 شهره ايزد پرست
12.5 12.5 شهره جلوداری
2.5 2.5 شهريار شريفي
25 12.5 12.5 شهریار پورمهر
10 10 شهریار حامدی
12.5 12.5 شهریار حسن زاده
47.5 7.5 10 10 10 10 شهریار شریفی
12.5 12.5 شهریار محمدی
75 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 شهریار نورمحمدی
25 12.5 5 7.5 شهلا حیدرثانی
25 12.5 12.5 شهلا بالایی
10 10 شهلا حیدری نسب
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 شهلا کریمان
5 5 شهناز ايزدخراه
20 10 10 شهناز رحیمی
42.5 10 5 10 10 7.5 شهند اسفندی سرفراز
2.5 2.5 شهين نجفي پرتو
35 12.5 12.5 10 شهین زینال نژاد
72.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 شهین شجاعی
15 5 2.5 5 2.5 شهین نادریان
75 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 شوبو شیخ احمدی
25 12.5 12.5 شورانگیز دادایی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 شوکت غیبی
12.5 12.5 شيرين داداشي
17.5 5 0 5 7.5 شيما صالح پور
7.5 7.5 شيوا روديني
10 10 شیرین تهرانی طریقت
32.5 12.5 12.5 7.5 شیرین توحیدی
12.5 12.5 شیرین خطیب شهیدی
10 5 5 شیرین شریفی
70 12.5 12.5 12.5 10 12.5 10 شیرین شیروانی
25 12.5 12.5 شیرین غلامی
12.5 12.5 شیرین غلانب
35 12.5 12.5 10 شیرین مولایی
5 5 شیم رستگار
27.5 7.5 12.5 7.5 شیما سرپله
10 10 شیما صالح پور
12.5 12.5 شیما صالحی ابری
7.5 7.5 شیما محمدیان
5 5 شیوا ابراهیمی
25 12.5 12.5 شیوا اسمعیل کل تپه
17.5 10 7.5 شیوا دولتی
57.5 12.5 12.5 12.5 7.5 12.5 شیوا شب دینی
25 12.5 12.5 شیوا علیزاده
82.5 10 12.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 شیوا محسنی
10 10 شیوا معصوم زاده
12.5 2.5 5 5 صالح طبيب
10 7.5 2.5 صبا طلوعی
12.5 12.5 صبا ابراهیمی
12.5 12.5 صبا ماهر
72.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 صحیفه شاهی زاده
12.5 12.5 صدیقه الماسی
12.5 12.5 صدیقه امانپورریحان
47.5 12.5 12.5 12.5 10 صدیقه برفه ای
40 7.5 10 10 12.5 صدیقه جهانشاهی فرد
7.5 7.5 صدیقه سلمه ای
10 10 صدیقه شریف زاده
12.5 12.5 صدیقه قائمی
32.5 5 0 2.5 12.5 12.5 صدیقه ماشاللهی
37.5 12.5 12.5 12.5 صدیقه یوسف زادگان
92.5 10 12.5 10 10 12.5 12.5 12.5 12.5 صدیقه یوسف نیا
50 12.5 12.5 12.5 12.5 صغري ترابي
25 12.5 12.5 صغری خورسندی
7.5 7.5 صغری محمدنژاد
12.5 12.5 صفیه غفاری
37.5 12.5 12.5 12.5 صفیه نوری
47.5 12.5 12.5 5 7.5 10 صنوبر یوسف زهی
37.5 12.5 12.5 12.5 طاهره جنگجو پیربازاری
12.5 2.5 10 طاهره رئيسی
20 12.5 7.5 طاهره محمدی
47.5 5 5 2.5 10 12.5 12.5 طاهره موسوی
12.5 12.5 طلا رسول اهری
47.5 10 7.5 7.5 10 12.5 طلعت ربیعی
52.5 5 12.5 12.5 12.5 10 طلوع مهدوی
27.5 2.5 7.5 7.5 10 طلیه کشاورزی
30 10 7.5 12.5 طهورا عبداللهی
17.5 7.5 5 5 طوبي حياتي
2.5 2.5 طيبه طارمي
12.5 0 12.5 طیب هاشمی
12.5 12.5 طیبه اکبری
37.5 12.5 12.5 12.5 طیبه پورازرم
7.5 7.5 طیبه تقوی فرد
10 10 طیبه خوش اخلاق
37.5 10 5 10 12.5 طیبه رئیسی
37.5 12.5 12.5 12.5 طیبه علی آبادی
12.5 12.5 ظریفه موسوی
25 12.5 12.5 عارفه رجبي
12.5 12.5 عاطفه خزاعي
22.5 10 12.5 عاطفه رجبی
12.5 12.5 عاطفه شکرزاده
37.5 10 5 10 12.5 عامر یزدان پرست
35 12.5 12.5 10 عباس موسوی
17.5 5 2.5 10 عباس داوودی
47.5 10 12.5 12.5 12.5 عباس دهقان
35 12.5 10 12.5 عباس دهقانی
30 10 10 10 عباس فاتحی
52.5 5 5 5 7.5 10 7.5 12.5 عباس فیض
15 2.5 5 2.5 5 عباس گراوند
100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 عبدالحسین عباسی
5 5 عبدالحميد سپاهي
10 10 عبدالحمید دانشور
20 7.5 12.5 عبدالرحمان اسوده
22.5 10 12.5 عبدالرضا ابراهیمی
35 5 7.5 10 12.5 عبدالرضا طلاچیان
50 12.5 12.5 12.5 12.5 عبدالله دهواری
12.5 7.5 5 عبدالله کردی
37.5 12.5 0 2.5 12.5 10 عدالت اخلاقی
52.5 10 12.5 10 12.5 7.5 عذرا باهوش
12.5 12.5 عزت اب باریکی
25 12.5 12.5 عزت اله عباسی
12.5 12.5 عزیزه اسکندری
47.5 12.5 12.5 10 12.5 عزیزه ملکی
35 2.5 5 7.5 10 10 عصمت تیوه ایی
45 2.5 7.5 7.5 7.5 12.5 7.5 عطیه بناکار
12.5 12.5 عظیمه قلیزاده
80 12.5 12.5 12.5 12.5 5 12.5 12.5 عقیل میری
12.5 12.5 على ملكى
12.5 12.5 علي نخستين
7.5 2.5 5 علي ازموده
5 5 علي امرا
2.5 2.5 علي جواديان
2.5 2.5 علي رضا مقصود لو
50 12.5 12.5 12.5 12.5 علي رضاپور
5 5 علي كيخا
5 5 علي مرادي
37.5 12.5 12.5 12.5 علي نخستين
5 5 عليرضا ذخيره داري
7.5 7.5 عليرضا شهركي
20 7.5 2.5 0 10 عليرضا صادقي
12.5 12.5 علی کیانفر
12.5 12.5 علی ابراهیم‌زاده
92.5 10 12.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 10 علی اسماعیلی
7.5 7.5 علی اصغر وحیدی
20 10 10 علی اکبر زینالی
60 12.5 12.5 12.5 12.5 10 علی اکبر غضنفرپور
12.5 12.5 علی اکبر مدارا
35 12.5 12.5 10 علی اکبری
12.5 12.5 علی امینی
20 12.5 7.5 علی آژنگ
70 10 12.5 12.5 12.5 10 12.5 علی آقایارماکویی
12.5 12.5 علی باصر
25 12.5 12.5 علی پورمند
12.5 12.5 علی جهانتیغ
15 5 10 علی جوانمرد
12.5 7.5 5 علی خواجه
5 5 علی ذخیره داری
20 10 10 علی زمانی مقدم
25 12.5 12.5 علی سیادتی
7.5 7.5 علی شهابی نژاد
10 10 علی فولاوند
50 12.5 12.5 12.5 12.5 علی کیانفر
5 5 علی کیخا
42.5 10 7.5 7.5 5 12.5 علی متفکرآزاد
22.5 10 12.5 علی مرادی
32.5 10 12.5 10 علی مردی
10 10 علی مقصود لو
12.5 12.5 علی ملکی
12.5 12.5 علی منافی
12.5 12.5 علی نخستین
2.5 2.5 علیرضا امرا
42.5 10 10 10 12.5 علیرضا امینیان
12.5 12.5 علیرضا پورمند
82.5 10 12.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 علیرضا جشنی مطلق
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 علیرضا جهانتیغ
10 10 علیرضا جوادیان
15 7.5 7.5 علیرضا دانش شهرکی
12.5 12.5 علیرضا دریادل
20 10 10 علیرضا دشت پیما
15 2.5 12.5 علیرضا ذخیره داری
12.5 12.5 علیرضا رییسی
7.5 5 2.5 علیرضا شهرکی
22.5 10 12.5 علیرضا صادقی
10 10 علیرضا عسگری
2.5 2.5 علیرضا قشقایی
12.5 12.5 علیرضا مجیدی مقدم
12.5 12.5 علیرضا مدرسی
5 5 علیرضا منصوری
37.5 12.5 12.5 12.5 علیرضا موسوی
15 10 5 علیرضا نیک نیاز
17.5 12.5 5 عنایت حسین
35 2.5 5 7.5 7.5 12.5 عهدیه نوروزی
25 12.5 12.5 غزاله احمد زاده
12.5 12.5 غزاله السادات محمدی
12.5 12.5 غزاله ستاری
7.5 7.5 غلام حیدر براهویی
15 5 5 5 غلامحسین بلوچ
2.5 2.5 غلامحيدر براهويي
7.5 7.5 غلامرضا فتح پور
12.5 12.5 غلامرضا اسدی
72.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 غلامرضا آقالاری
10 5 5 غلامرضا باقری
30 7.5 12.5 10 غلامرضا رهبري بنائيان
50 12.5 12.5 12.5 12.5 غلامرضا ریاعی
35 12.5 12.5 10 غلامرضا سلیمانی
42.5 5 7.5 10 7.5 12.5 غلامرضا فتح پور
12.5 12.5 غلامرضا فعال
2.5 2.5 غلامزضا نيك خواه
35 10 12.5 12.5 غلامعلی فتاحی بیات
12.5 12.5 ف خواجه
12.5 12.5 فاطمه پیرخرد
12.5 12.5 فاطمه اسماعیل زاده
10 10 فاطمه افرا
12.5 12.5 فاطمه اقبالیان
22.5 7.5 5 2.5 7.5 فاطمه امامی فر
57.5 10 12.5 10 12.5 12.5 فاطمه امانی
10 10 فاطمه امیری
12.5 12.5 فاطمه اوچی
37.5 2.5 10 5 10 10 فاطمه اولاد
15 2.5 10 2.5 فاطمه بهادري
50 12.5 12.5 12.5 12.5 فاطمه بهاره میرکاظمی
72.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 فاطمه بهرامی
12.5 12.5 فاطمه بوزه
25 2.5 5 10 7.5 فاطمه بيرمي
5 5 فاطمه بی مقدار
12.5 12.5 فاطمه پیرخرد
12.5 12.5 فاطمه حجازی
12.5 5 7.5 فاطمه خرم ابادي
12.5 12.5 فاطمه خزایی
10 10 فاطمه خمر زاده
10 2.5 7.5 فاطمه خواجه
25 12.5 12.5 فاطمه خوش اندام
12.5 12.5 فاطمه دادجو
37.5 12.5 12.5 12.5 فاطمه دادگر
25 12.5 12.5 فاطمه ربیعی
65 2.5 7.5 7.5 10 12.5 12.5 12.5 فاطمه رزم جویی
10 10 فاطمه رفعتی
57.5 10 12.5 10 12.5 12.5 فاطمه روناسی نجیب
25 12.5 12.5 فاطمه زحمتکش
7.5 7.5 فاطمه زهرا باجزايي
12.5 12.5 فاطمه زهرا سرگزی
10 10 فاطمه زینال زاده
10 10 فاطمه سالاری
12.5 12.5 فاطمه سالاری طزرقی
37.5 12.5 12.5 12.5 فاطمه سالاری فر
10 10 فاطمه ستاری نژاد
15 2.5 12.5 فاطمه سرگزی
7.5 7.5 فاطمه سلاجقه
22.5 12.5 10 فاطمه سلطانی
17.5 12.5 5 فاطمه شا محمدی
20 7.5 12.5 فاطمه شریف زاده یزدی
12.5 12.5 فاطمه شریفی
12.5 12.5 فاطمه شفائی
12.5 12.5 فاطمه شفائیک
12.5 12.5 فاطمه صفر علی زاده
7.5 7.5 فاطمه صفرزاده
5 5 فاطمه صیادی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 فاطمه عاقبتی تقی پور
37.5 12.5 12.5 12.5 فاطمه عباسی فرید
20 12.5 7.5 فاطمه عبدالهی
12.5 12.5 فاطمه عطااللهی
5 5 فاطمه عطاران
12.5 12.5 فاطمه علي اباداي
12.5 12.5 فاطمه علیجانی پریزاد
25 12.5 12.5 فاطمه عيالوار
12.5 12.5 فاطمه فلاح
10 10 فاطمه کمال زارع
37.5 12.5 12.5 12.5 فاطمه کیخا
7.5 7.5 فاطمه گودرزوند چگینی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 فاطمه مرتضائی
7.5 7.5 فاطمه مزینایی
25 5 7.5 5 7.5 فاطمه مسینایی
7.5 7.5 فاطمه مقنی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 فاطمه منتظري
10 10 فاطمه مهدیزاده
12.5 12.5 فاطمه میرحسنی مقدم
12.5 12.5 فاطمه میرکاظمی
65 12.5 12.5 7.5 12.5 12.5 7.5 فاطمه نادری
12.5 12.5 فاطمه نجفی
62.5 12.5 5 12.5 10 12.5 10 فاطمه نوری
2.5 2.5 فاطمه نوشادی
12.5 12.5 فاطمه نوین
7.5 7.5 فاطمه يگانه
12.5 12.5 فاطمه یزدی شریف زاده
7.5 7.5 فائزه شريفي قزويني
25 12.5 12.5 فائزه رفائی بوکت
60 12.5 12.5 12.5 10 12.5 فتاح شادمان
35 10 12.5 12.5 فتانه ارجمند
12.5 12.5 فتانه رضوی
25 12.5 12.5 فتانه زنده باد
2.5 2.5 فدا صالحی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 فرازنده کرمپور
25 12.5 7.5 5 فرانک ابراهیم زاده
50 12.5 12.5 12.5 12.5 فرانک حسین پور
2.5 2.5 فرج قاسمی
7.5 7.5 فرجادنیا فرجادنیا
12.5 2.5 7.5 2.5 فرح پيرويان
10 2.5 7.5 0 فرح زاد صيادي
12.5 12.5 فرحروز امدادی
22.5 10 12.5 فرحناز اخباری
60 12.5 12.5 12.5 12.5 10 فرحناز سعیدی
32.5 10 12.5 10 فرحناز فیروزی
12.5 12.5 فرحناز قادری
12.5 12.5 فرخنده بابائی
12.5 12.5 فرزاد نوری
42.5 12.5 12.5 12.5 5 فرزاد شعبان زاده
10 10 فرزاد گنجی
12.5 12.5 فرزانه اسدی
37.5 12.5 12.5 12.5 فرزانه باغبانی
7.5 7.5 فرزانه بیرمی
12.5 12.5 فرزانه رحیمی
55 12.5 5 10 7.5 7.5 12.5 فرزانه زارعیان
67.5 2.5 10 5 12.5 12.5 12.5 12.5 فرزانه صحرائیان
12.5 12.5 فرزانه صمدیان
35 12.5 12.5 10 فرزانه علیزاده
77.5 12.5 12.5 7.5 7.5 12.5 12.5 12.5 فرزانه معتمد
10 10 فرشته هاشمی
32.5 7.5 7.5 0 7.5 5 5 فرشته پیشاهنگ
12.5 12.5 فرشته جوانشیر
42.5 12.5 7.5 10 12.5 فرشته حدادزادگان
35 12.5 12.5 10 فرشته روغنی ممقانی
10 10 فرشته سادات شیخ الاسلامی
12.5 12.5 فرشته مهرابی
37.5 12.5 12.5 12.5 فرشته نخعی
12.5 12.5 فرشته نژند
17.5 7.5 10 فرشته هاشمی
20 10 10 فرشيد فروزنيا
12.5 12.5 فرناز قراچورلو
12.5 12.5 فرناز کلانی
70 7.5 12.5 10 10 5 12.5 12.5 فرناز گلشائیان
12.5 12.5 فرنگيس نشيبي
7.5 7.5 فرنوش کشاورز
7.5 7.5 فرهاد ارجمند
7.5 7.5 فرهاد دریانی
30 5 2.5 7.5 7.5 7.5 فرهاد عزیزی
5 5 فرهاد غفاري
20 10 10 فروغ هاشمی
25 12.5 12.5 فروهر خلیلی
35 12.5 10 12.5 فريبا اشرفي
12.5 12.5 فريبا اسماعيلي
17.5 5 10 2.5 فريبا خزان
10 10 فريبا نيكبخت
2.5 2.5 فريده صادقي
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 فریبا اسمعیلی
12.5 12.5 فریبا اشتری
37.5 12.5 12.5 12.5 فریبا آریان
25 12.5 12.5 فریبا برمک
22.5 12.5 10 فریبا بوستانی
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 فریبا بیوتی
37.5 12.5 12.5 12.5 فریبا پاشایی
12.5 12.5 فریبا پورحسین
12.5 12.5 فریبا خوش رو
25 12.5 12.5 فریبا رضوی
15 10 5 فریبا رهنمافر
97.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 فریبا صالحیان
22.5 12.5 10 فریبا صیقلی
7.5 7.5 فریبا نیکبخت
22.5 10 12.5 فریبرز فرهنگ
32.5 12.5 12.5 7.5 فریده امانی گجوتی
15 5 10 فریده پورزال
75 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 فریده رشتبری
37.5 12.5 12.5 12.5 فریده شهیم گرمی
30 7.5 7.5 5 10 فریده صادقی
67.5 12.5 12.5 12.5 5 12.5 12.5 فریده فیروز کوهی مقدم
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 فریده قاسمی
90 10 12.5 10 10 12.5 10 12.5 12.5 فریده لطفی آذر
25 12.5 12.5 فریده هاشمی
12.5 12.5 فریدون عزیزی
60 2.5 7.5 7.5 7.5 12.5 12.5 10 فریدون فکری
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 فریدون نیروزاد
12.5 12.5 فریناز ملکی فرد
10 5 5 فهيمه موسوي
7.5 5 2.5 فهیمه اکاتی
30 12.5 12.5 5 فهیمه پهلوان
12.5 12.5 فهیمه خوشحال
12.5 12.5 فهیمه سلمانی نژاد
7.5 7.5 فهیمه شاه صفی
10 10 فهیمه فرزادی
95 10 12.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 فهیمه قزوینیان
22.5 12.5 10 فهیمه نورانی
12.5 12.5 فوریه امینی
60 10 12.5 12.5 12.5 12.5 فینا صنعتی آگاه
12.5 12.5 قاسم فرج زاده
75 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 قاسم میری علی اباد
12.5 12.5 قنبریان
2.5 2.5 كريم ملازهي
5 5 كوار برنده
10 5 5 كوار مسلم دوست
10 10 کاظم شکیبا
10 10 کاظم اقبالی
85 12.5 12.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 کاظم سخا
70 12.5 12.5 12.5 7.5 12.5 12.5 کامران آسیایی
12.5 12.5 کامران سبزیان
10 10 کاوه جاسب
37.5 12.5 12.5 12.5 کبری احمدیان
10 10 کبری ایلاتی
12.5 12.5 کبری حاتمی
42.5 12.5 7.5 10 12.5 کبری حسینی
10 10 کبری رمانی
72.5 10 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 کتابون جبارزاده
40 10 10 7.5 12.5 کرم جعفری
10 5 5 کریم ملازهی
7.5 7.5 کژال حضری
50 12.5 12.5 12.5 12.5 کژال فتوت نیلوان
12.5 12.5 کسری کریمی
12.5 12.5 کوثر علیاری
12.5 12.5 کوثر مشیری
10 10 کورش شاه کرمی
5 5 کیمیا حیدری
60 12.5 12.5 12.5 12.5 10 کیمیا رحیمی
57.5 10 12.5 10 12.5 12.5 کیوان ملکی مستشاری
37.5 12.5 12.5 12.5 گلاویژ ابراهیمی اصل
25 12.5 12.5 گلاویژ معروفپور
45 5 5 7.5 5 12.5 10 گلبرگ شفیعی
7.5 7.5 گودرز روزبهانی
10 10 گوهر صمدی
47.5 10 12.5 12.5 12.5 گیلدا شیروانى
37.5 12.5 12.5 12.5 گیلیا ترکمان
57.5 12.5 10 10 12.5 12.5 لادن تیمورزاده
12.5 12.5 لادن داداشی
12.5 12.5 لاله حسن زاده
95 12.5 10 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 لاله وصفی
10 10 لعیا جوانمش
12.5 12.5 لعیا محبی
12.5 12.5 لمیاء باوی
35 12.5 12.5 10 ليدا نورا
12.5 12.5 ليلا اسلاميان
10 10 ليلا جعفري
7.5 7.5 ليلا غريبي
22.5 5 5 5 7.5 ليلا مومن
12.5 12.5 لیدا ظفرخلیل پور
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 لیدا میرکازهی
12.5 12.5 لیلا مجيدزاده
35 12.5 10 12.5 لیلا اسلامیان
37.5 12.5 12.5 12.5 لیلا باریزه
10 10 لیلا پیت مراد
32.5 10 12.5 10 لیلا تیموری
50 12.5 12.5 12.5 12.5 لیلا جامعی
20 7.5 12.5 لیلا جعفری
47.5 12.5 12.5 12.5 10 لیلا جمالی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 لیلا حسن زاده
12.5 12.5 لیلا درستی
82.5 12.5 10 12.5 12.5 10 12.5 12.5 لیلا رسولی
10 10 لیلا رشیدزاده
45 10 10 12.5 12.5 لیلا رضی
10 10 لیلا سلیمی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 لیلا صولت
22.5 10 12.5 لیلا عبداله زاده
72.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 لیلا علی زاده
45 7.5 7.5 7.5 10 12.5 لیلا غیبی
47.5 10 12.5 12.5 12.5 لیلا قلی زاده
10 10 لیلا کرمی
35 12.5 10 12.5 لیلا کریمی‌
12.5 12.5 لیلا کریمی زاد
72.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 12.5 لیلا مجیدزاده
20 12.5 7.5 لیلا محمدپور
12.5 12.5 لیلا مرادی
32.5 10 12.5 10 لیلا مومن
10 10 لیلا نصیری زنگلانی
60 12.5 12.5 12.5 10 12.5 لیلی کریمی
12.5 12.5 م زراعتی
12.5 12.5 م علی ابادی
12.5 12.5 م فرجاد نيا
12.5 12.5 م کاظمی
7.5 7.5 م هنديجاني
12.5 12.5 مارتیا اختیار
12.5 12.5 ماندانا کشاکی
10 10 مانی حنیف پور
12.5 12.5 ماهرخ پورعینی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 ماهرخ فیروزی جهانتیغ
55 12.5 12.5 12.5 10 7.5 ماهواره اقایی
12.5 12.5 مائده جوانفر
57.5 12.5 10 12.5 10 12.5 مائده غیبی
12.5 12.5 مبین پهلوان
10 10 مجتبی اسدی
10 10 مجتبی آدینه
20 5 5 10 مجيد عمراني
7.5 7.5 مجید ابری
25 12.5 12.5 مجید امین نژاد
7.5 7.5 مجید حمیصی
12.5 12.5 مجید خادمیان
25 12.5 12.5 مجید رضا اکبری زاده
12.5 12.5 مجید رهبری
95 10 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 مجید سزاوار
5 5 مجید شیر دل
12.5 12.5 مجید طرقی
22.5 22.5 مجید عمرانی
10 10 مجید کمالی
72.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 مجید نادری
20 12.5 7.5 مجید هدایت زاده
25 12.5 12.5 مجیدرضا اکبری زاده
7.5 7.5 محبوب باقرزاده
22.5 12.5 10 محبوبه ابراهیمی
7.5 7.5 محبوبه الماسی
10 10 محبوبه خواجه
12.5 12.5 محبوبه سمیعی
25 12.5 12.5 محبوبه عباسی
12.5 12.5 محبوبه محمدزاده
10 10 محبوبه همایونفر
5 5 محد علی عودی
12.5 12.5 محدثه پارسا
25 12.5 12.5 محدثه حبیب پور
10 10 محدثه خداجو
5 5 محدثه سارانی
7.5 7.5 محدثه سالار زايي
7.5 7.5 محسن بهاءالدینی
2.5 2.5 محسن دهقاني
85 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 12.5 محسن محبی
2.5 2.5 محسن نهی
42.5 2.5 7.5 5 7.5 7.5 12.5 محسن هاشم زاده
22.5 2.5 7.5 7.5 5 محسن هاشمی
5 5 محمد جوانمرد
7.5 7.5 محمد امین دادرس
12.5 12.5 محمد پرتوی
22.5 5 10 7.5 محمد پیشه ور
20 10 10 محمد تاجدینی
67.5 12.5 12.5 12.5 10 7.5 12.5 محمد تاریویردیلوی اصل
10 10 محمد تقی پورقاسمی مقدم
10 10 محمد تقی هاشمیان
45 5 7.5 7.5 12.5 12.5 محمد جعفر ایزدمنش
12.5 12.5 محمد جواد اکبریان
12.5 12.5 محمد جواد قاسم زاده
12.5 12.5 محمد حاجی
7.5 7.5 محمد حسن خسروی فارسانی
12.5 5 7.5 محمد حسن كشاورز
27.5 5 12.5 10 محمد حسن محمدی
22.5 12.5 10 محمد حسینی
47.5 12.5 12.5 10 5 7.5 محمد حیدری
7.5 7.5 محمد دادرس
12.5 12.5 محمد ذکاوت
10 10 محمد رادور
42.5 12.5 12.5 12.5 5 محمد راعی
27.5 10 5 7.5 5 محمد رجبی
12.5 7.5 5 محمد رضا باغبانی
10 10 محمد رضا عزیزی
35 5 7.5 10 12.5 محمد رضا فروغی
10 10 محمد رضا هاشم نیا
12.5 12.5 محمد زمانی
7.5 7.5 محمد زواره ای
35 10 12.5 12.5 محمد سعید ناصری
10 10 محمد شرف عبدی
10 10 محمد شکرانی
5 5 محمد عبدی
10 10 محمد علي خزايي
5 5 محمد علي عودي
2.5 2.5 محمد علي كهنسال
57.5 12.5 12.5 7.5 7.5 5 12.5 محمد علی دهواری
10 10 محمد علی رئیسی
7.5 7.5 محمد عودی
7.5 7.5 محمد عيسي زايي
2.5 2.5 محمد فدا صالحي
25 12.5 12.5 محمد فرانوش
2.5 2.5 محمد فزخ زاد
10 10 محمد قادری
25 12.5 12.5 محمد قنبريان
45 2.5 5 7.5 5 12.5 12.5 محمد کیان پور
10 10 محمد مصلحی
10 2.5 7.5 محمد معین نوری
37.5 12.5 12.5 12.5 محمد ممتاز بخش
12.5 12.5 محمد مهدی رییسی
5 5 محمد نوری
10 10 محمد هادی سلمانی پور
37.5 12.5 12.5 12.5 محمد هوشمند
10 10 محمدامین دادرس
12.5 12.5 محمدامین طالبیان
5 5 محمدتقی هاشمیان
7.5 7.5 محمدحسین اسماعیلی
32.5 12.5 7.5 12.5 محمدرضا باغبانی
10 10 محمدرضا پیشه ور مفرد
7.5 7.5 محمدرضا پیشه ور منفرد
100 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 محمدرضا جنیدی
5 5 محمدرضا ريگي
55 10 12.5 10 12.5 10 محمدرضا زرکش
5 5 محمدرضا سارونه ریگی
22.5 10 12.5 محمدرضا سعادت کیش
5 5 محمدرضا فخر زاد
2.5 2.5 محمدرضا فروغي
12.5 12.5 محمدرضا فروغی
47.5 10 12.5 12.5 12.5 محمدرضا فریبرزی
12.5 12.5 محمدرضا فضل الهی
2.5 2.5 محمدرضا گلكاري
12.5 12.5 محمدرضا مدارا
20 7.5 5 0 7.5 محمدعلی عیسی زایی
7.5 7.5 محمدوفا پروند
5 5 محمود بنی اعمام
12.5 12.5 محمود پور رضایی
12.5 12.5 محمود حسینی
50 12.5 12.5 12.5 12.5 محمود رضایی پور
22.5 10 12.5 محمود سلطانی
7.5 5 2.5 محمود فرامزر پور
37.5 12.5 12.5 12.5 محمود مجرد
32.5 5 7.5 5 5 10 محمود موذن
7.5 7.5 محمودی
12.5 12.5 مدینه سنگبر
50 12.5 12.5 12.5 12.5 مرتضي قاسم نژاد
35 10 12.5 12.5 مرتضی حبیبی
37.5 2.5 10 5 7.5 12.5 مرتضی مضفریان
60 12.5 12.5 12.5 12.5 10 مرجان برادران
7.5 7.5 مرجان بهادر
10 10 مرجان حق جوی
32.5 2.5 5 7.5 7.5 10 مرجان قاسم پور
25 12.5 12.5 مرجان کوهنورد
22.5 10 12.5 مرجان موجه
12.5 12.5 مرجانه زرکش
17.5 2.5 10 5 مرضيه حسيني
7.5 7.5 مرضيه زراعتي
15 5 5 5 مرضيه سجاديان
22.5 5 10 7.5 مرضيه كهنسال
12.5 12.5 مرضيه هادي فر
12.5 12.5 مرضیه اصغریان
5 5 مرضیه افشار
35 10 12.5 12.5 مرضیه بهارلو
12.5 12.5 مرضیه پرهوده
57.5 10 10 12.5 12.5 12.5 مرضیه توکل
52.5 7.5 10 12.5 10 12.5 مرضیه حیدرزاده
37.5 12.5 12.5 12.5 مرضیه سامی
60 12.5 12.5 12.5 12.5 10 مرضیه عبدالعلی پور
67.5 12.5 12.5 12.5 12.5 7.5 10 مرضیه علویان
10 10 مرضیه کهنسال
12.5 12.5 مرضیه محمدزاده
2.5 2.5 مرضیه محمدی
25 12.5 12.5 مرضیه نوشاد
12.5 12.5 مرگان فریدونی
10 10 مريم احدي
12.5 2.5 7.5 2.5 مريم افتتاح
5 5 مريم ايماني
5 5 مريم توشزاد
12.5 12.5 مريم جاويد
15 2.5 10 2.5 مريم جمالي شيرازي
7.5 7.5 مريم دستور
7.5 7.5 مريم رضايي
7.5 7.5 مريم رضاييان
12.5 12.5 مريم زاده نوري
7.5 7.5 مريم سندگل
12.5 12.5 مريم شاملي راد
12.5 12.5 مريم شهركي پور
17.5 5 5 7.5 مريم عباسي
30 5 7.5 7.5 10 مريم عسكري
5 5 مريم قصري
2.5 2.5 مريم محيط
5 5 مريم مرزداري
7.5 7.5 مريم نواب صفوي
20 2.5 10 7.5 مريم نوشزاد
15 2.5 5 7.5 مريم نيك نام
7.5 5 2.5 مريم ياري
12.5 12.5 مریم بهره دار
10 10 مریم خوشه چین
10 10 مریم رسولی نژاد
7.5 7.5 مریم سلطانی
12.5 12.5 مریم یوسف زاده
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 مریم ابراهیمی حیدرلو
25 12.5 12.5 مریم ابری
12.5 12.5 مریم احدزاده
30 2.5 7.5 7.5 12.5 مریم احدی
15 5 10 مریم اسدی
12.5 12.5 مریم افشار
5 5 مریم ایمانی
25 12.5 12.5 مریم آقابیگ پوری
12.5 12.5 مریم بکتاش
7.5 7.5 مریم بهتاش
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 مریم بیگلرزاده
50 12.5 12.5 12.5 12.5 مریم پناهی راد
25 12.5 12.5 مریم جمالی شیرازی
35 12.5 12.5 10 مریم جوانمرد
25 7.5 7.5 10 مریم حسن زاد
25 12.5 12.5 مریم حسینی
10 10 مریم خاشی
12.5 12.5 مریم خزاعی
17.5 10 7.5 مریم خوشه چین
62.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 مریم رسولی نژاد
35 12.5 12.5 10 مریم رشیدی
25 5 2.5 7.5 10 مریم رضایینیا
10 10 مریم رضی
42.5 10 10 12.5 10 مریم ساکی
12.5 12.5 مریم سجادیان
40 12.5 7.5 12.5 7.5 مریم سندگل
17.5 10 7.5 مریم سیف منش
37.5 12.5 12.5 12.5 مریم شاملی راد
25 12.5 12.5 مریم شاهری
7.5 7.5 مریم شریف زاده یزدی
12.5 12.5 مریم شفیعی فر
47.5 12.5 12.5 12.5 10 مریم شهرکی پور
12.5 12.5 مریم شهریاری
5 5 مریم صفائی
12.5 12.5 مریم صفوی نائینی
12.5 12.5 مریم عابدی پور
2.5 2.5 مریم عباسی
7.5 7.5 مریم عزیزی
20 7.5 12.5 مریم عسکری
12.5 12.5 مریم علی آبادی
60 12.5 12.5 12.5 10 12.5 مریم عنایتی
20 10 10 مریم قاسم زاده بنفشه ورق
5 5 مریم قصری
12.5 12.5 مریم کارآموز
15 7.5 7.5 مریم کرمی
10 10 مریم لطفی اذر
25 12.5 12.5 مریم محمدریحانی
5 5 مریم مرزداری
12.5 12.5 مریم مقدم نخعی
37.5 12.5 12.5 12.5 مریم میرزایی نوخاله
32.5 10 10 12.5 مریم ناصری
50 12.5 12.5 12.5 12.5 مریم نامداری
60 12.5 12.5 12.5 12.5 10 مریم نخعی مقدم
12.5 12.5 مریم نژاد رسولی نژاد
40 12.5 7.5 7.5 12.5 مریم نواب صفوی
12.5 12.5 مریم نوری
60 12.5 12.5 12.5 12.5 10 مریم نوری زاده
10 10 مریم نوشزاد
12.5 12.5 مریم نیک کار
25 12.5 12.5 مریم نیک نام
7.5 7.5 مریم هندیجانی
12.5 12.5 مزده زاهد
2.5 2.5 مزضيه كهنسال
12.5 12.5 مزگان صادقي
35 12.5 10 12.5 مژده اختیاری
35 10 12.5 12.5 مژده افخمی گلی
72.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 مژده زاهد
10 10 مژگان اقایی
50 5 5 10 10 12.5 7.5 مژگان امیری
45 10 10